ANBI

ANBI

Onderstaand overzicht representeert het beleidsplan van de stichting Team274 Veenendaal voor 2023 – 2024.

Naam stichtingStichting Team274 Veenendaal
Oprichtingsdatum1 september 2016
KvK nr.66757517
RSIN8566.86.220
BezoekadresRuisseveen 19
3906NA VEENENDAAL
BestuurHet Bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
– de heer Nelis Leppers, als voorzitter
– mevrouw Lisanne van Lent, als secretaris
– mevrouw Patrice Hélène Schutte-Bosma, als penningmeester
Doelstelling(1) De stichting heeft als doel: het met een team deelnemen aan het jaarlijkse estafette loop evenement vanuit Frankrijk of Duitsland naar Rotterdam, genaamd de Roparun, waarmee geld ingezameld wordt voor palliatieve zorg voor mensen met kanker en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
(2) De stichting beoogt het algemeen nut
(3) De stichting heeft geen winstoogmerk

NB.
– De editie 2020 is niet door gegaan als gevolg van Covid-19
– De editie 2021 is i.v.m. Covid gehouden in Nederland
– De Editie 2022 is wederom in Nederland gehouden
– De Editie 2023 is wederom in Nederland gehouden

– De Editie 2024 zal starten vanuit Frankrijk.
Geld verwervingDe stichting verwerft gelden door het verzamelen van sponsors (zowel particulieren als bedrijven). Daarnaast organiseert de stichting activiteiten waarmee geld wordt ingezameld, waaronder bijvoorbeeld een collecte en (sport)evenementen waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de Roparun organisatie.
Daarnaast betalen de teamleden van Team274 Veenendaal allen inschrijfgeld. Dit inschrijfgeld en de donaties van één of meer sponsoren worden gebruikt om de kosten van de stichting te betalen. Deze kosten betreffen de kosten van de organisatie van de esfateffeloop voor Team274. Alle overige verworven donatiegelden worden gedoneerd aan de Roparun organisatie.
Beheer vermogenHet vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. Alle geldstromen lopen via het bankrekeningnummer van de stichting. Op de website van de stichting zal inzage worden gegeven van de ontvangen donaties en van de gemaakte kosten. Jaarlijks zal over het boekjaar (=kalenderjaar) een financieel overzicht (bestaande uit balans en een staat van baten en lasten) worden opgemaakt. Deze worden door het bestuur van de stichting vastgesteld en vervolgens door hen ondertekend.
Besteding vermogenHet vermogen van de stichting (onder aftrek van de kosten van de organisatie van de estafette loop voor Team274) zal volledig worden gedoneerd aan de Roparun organisatie.
BeloningsbeleidDe bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeelsleden en steunt naast het bestuur volledig op vrijwilligers. Niemand ontvangt een beloning voor de verrichte diensten voor de stichting

Begroting 2023-2024 (CONCEPTCIJFERS)

Verwachte inkomsten
+ Ontvangsten van sponsorenEUR 17.500
+ Inschrijfgeld teamledenEUR 1.000
+ Opbrengsten initiatieven (zoals verkoop loten)EUR 12.500
Verwachte uitgaven
– Kosten voor de organisatie van de esfatetteloop voor Team274EUR 10.000
Beoogde donatie aan de Roparun organisatieEUR 21.000

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar). Jaarlijks zal van de uitgeoefende activiteiten een financieel verslag worden opgenomen op de website van de stichting. Dit zal plaats vinden binnen 6 maanden na einde van het boekjaar, conform hetgeen hierover in de statuten is vastgelegd. Hieronder staan de jaarcijfers van de afgelopen vijf jaren dat Team274 heeft deelgenomen aan de Roparun. Omdat Team 274 in 2022 niet heeft deelgenomen wijken de betreffende jaarcijfers af van de jaren dat wel werd deelgenomen.